Page 13 - Tebeşir Tozları
P. 13

TEBEŞİR TOZLARI                                        TEBEŞİR TOZLARI


 Dilimiz Kimliğimiz
 Şule TAŞGIT / Hüseyin ve Mustafa Hösükoğlu İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni


         ürkçey  güzel ve doğru Türkçem z hayatın ve kültürün ve herkes  etk l yor. Her şey yle
         kullanmak her vatandaşın özünde bu kadar var ken d l m ze kend  kültürünü ve kend  k ml ğ n
      Ttab  görev  aslında. Bu henüz yerleşmem ş Türkçe karşılığı yaşayan capcanlı b r toplum
      kültürümüze, tar h m ze yan  olan yabancı kel meler n Türkçe olmanın yolu Türkçem z  doğru
      k ml ğ m ze olan borcumuzdur. karşılığını kullanma duyarlılığını da kullanmak ve korumaktan geç yor
      Ç ü n k ü  b  z  t a r  h  m  z d e n , gösterel m lütfen!  aslında. Bu yüzden d l  doğru
      kültürümüzden d l vasıtasıyla    Türkçem z sank kel me fukarası kullanmak hep m z n vatandaş
      beslen yoruz. Türkçem z günlük  m ş g b  çarşıda, meydanda olarak sorumluluğudur. Çünkü
      hayatta en fazla kullandığımız b r yabancı dükkan s mler n n Türkçe Türkçe demek “bağımsızlık”
      araç olduğu ç n kullanımında da en  s mlerden fazla olması b raz da demek, m llet demek, kültür demek,
      fazla özen  hak eden unsurların dışarıya özent ve bununla b rl kte geçm ş ve gelecek demek.
      başında gel r.          d l m ze, k ml ğ m ze karşı      D le get rd ğ m b rkaç husus
         Yahya Kemal Beyatlı “ Türkçe, duyarsızlık olmuyor mu? Bu normal Türkçen n maruz kaldığı bazı
      ağzımda anamın ak sütü g b d r. olmayan b r durum kuşkusuz. Kaldı olumsuz durumlarla lg l yd , Tab  k
      ”derken d l m z n; b z m benl ğ m z  k  nsan yaşattığı, kullandığı bu konuda daha detaylı yazılar
      oluşturan tem zl ğ n , saflığını malzemen n özünü zamanla yazmak ve tesp tler yapmak olması
      kaybetmemem z, dolayısıyla ben msemeye başlar; böylece gerekend r.  Özümüzü, gözümüz
      mayamızı bozmamamız gerekt ğ n  kültürden, k ml kten kopmalar g b  korursak Türkçem z b z
      de vurgulamak stem ş bana göre. meydana gel r. Yurt dışında da bırakmayacaktır. Türkçem z
      Y ne Fazıl Hüsnü Dağlarca acaba tabelalarda Türkçe dükkan sevel m lütfen, çünkü  nsan
      “Türkçem ben m ses bayrağım. ”  s mler var mıdır? Sanmıyorum… sevd ğ n korur vesselam…
      derken Türkçen n kıymet n      D lde yapılan her yanlış ya da
      bağımsızlıkla eş tutmuştur. her doğru toplumda hızla yayılıyor ültür; b r m llet n ürett ğ  düşünme b ç m ,  de yen  kavramlar hayatımıza g r yor şüphes z.
 davranış ve konuşma b ç m , yeme  çme  Mesela “b lg sayar” kel mes  b lg sayarın ülkem ze
 Kalışkanlıkları g b  b rçok unsurdan oluşur.  yen  g rd ğ  anda türet lm ş çok da güzel karşılığını
 Kültürün en öneml öges  se muhakkak k d ld r. D l m z  bulmuş b r kel med r, k mse “computer” dem yor. Fakat
 hayatımızın tam merkez nde bulunan yaşayan b r  bazı kel meler n Türkçem zde karşılığı olduğu halde
 varlıktır. N tek m d l m zde var olan kel melerle  natla yabancı d ldek  karşılığını kullanmayı terc h
 düşünüp hayal kurarız ve bunları yazıya geç r r z. O  ed yoruz. “D züstü b lg sayar” varken “laptop”,
 halde d l bozulursa nsanların düşünce yapısı ve hayal  “bağlantı” varken “l nk”,“yalıtım” varken “ zolasyon”,
 dünyası da değ şecekt r. Çünkü nsan sah p olduğu  “salgın” varken “pandem ”, “sohbet” varken “chat”, ,
 kel melerle düşünüp z h nsel faal yette bulunab l r. “nes l” varken“ jenerasyon”, “ destek” varken
   D l, kültürün özüyken ve kültürün taşıyıcısı olunca  “sponsor” ,“tam,dolu ”demek varken “full” kel meler n
 kullanımına d kkat etmem z gereken en öneml  n ç n kullanırız? (Bunun g b b rçok örnek var tab .)
 değer m zd r. D l n özünü kaybett ğ , kend n  Geçenlerde b r dükkan yen  gel şmeler n olacağını
 koruyamadığı toplumlarda m llet n de tab  özell kler n  duyurmak ç n “lood ng…” yazmış g r ş ne, b r döner
 koruyamayacağı aş kardır. Bu yüzden d l ç n m llet n  dükkanı  se dönerc  yer ne “Dönerch ” yazmış
 geçm ş, ş md k  ve gelecek dünyasını  ç nde  tabelasına (Tab bu tam b r d l katl olmuş.). Daha neler
 barındıran k ml ğ d r desek yanlış olmaz. neler… Sözüm ona k me de sorsan Türkçe
   D l, b rçok kaynaktan beslenerek varlığını sürdürür.  konuştuğunu söyler ya da öyle sanar! B l nçl ya da
 Toplumun d n  nancı, alışkanlıkları bu kaynaklardan  b l nçs z olarak yapılan bu şek ldek  kullanımların
 bazılarıdır. Yan d l m z b z yansıtır, benl ğ m z  fade  h çb r ne b ze ne de Türkçem ze fayda sağlar b lak s
 eder. Muhakkak k  farklı d llerden kel me almamız,  bu kullanımlar Türkçem z yaralar.
 etk leş m olması kaçınılmazdır; bunlar d l m z  de
 zeng nleşt r r n tek m. Teknoloj n n hızla lerlemes yle

 03                                                     04
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18