Page 2 - Tebeşir Tozları
P. 2

İSTİKLAL MARŞI

                               Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;                     Editörden
                               Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
                               O ben m m llet m n yıldızıdır, parlayacak;
                               O ben md r, o ben m m llet m nd r ancak.                                                     Eğ t m, Kültür ve

                                                                            “Mum olmak kolay değ ld r. Işık saçmak         Sanat Derg s
                               Çatma, kurban olayım çehren ey nazlı h lâl!
                               Kahraman ırkıma b r gül… ne bu ş ddet bu celâl?                          ç n önce yanmak gerek.”            Yıl: 2022 Sayı: 1
                               Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,                                         Mevlana
                               Hakkıdır, Hakk’a tapan, m llet m n st klâl.                                                  Gaz antep İl M llî Eğ t m
                                                                                                        Müdürlüğü Adına
                                                                     az antep İl M ll  Eğ t m Müdürlüğümüz adına
                               Ben ezelden ber d r hür yaşadım, hür yaşarım.                çıkardığımız,kültür ve sanat derg m z n lk sayısında          İmt yaz Sah b
                               Hang çılgın bana z nc r vuracakmış? Şaşarım!             Gs zler n karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz.            Yas n TEPE
                               Kükrem ş sel g b y m; bend m ç ğner, aşarım;             Yayın kurulundak her b r arkadaşım ve ben, l m z n ses n        İl M llî Eğ t m Müdürü
                               Yırtarım dağları, eng nlere sığmam, taşarım.
                                                                  ve nefes n  s zlere en  çten d lekler m zle sunmanın
                                                                  mutluluğu çer s ndey z.                            Koord natör
                               Garb’ın âfâkını sarmışsa çel k zırhlı duvar;
                                                                                                      Mehmet Al TİRYAKİOĞLU
                               Ben m man dolu göğsüm g b serhadd m var.                                                  İl M llî Eğ t m Müdür Yardımcısı
                               Ulusun, korkma! Nasıl böyle b r îmânı boğar,             Derg m zde,  l m z n bütün okullarından eğ t m
                               "Meden yet!" ded ğ n tek d ş kalmış canavar?             yönet c ler m zden ve öğretmenler m zden; ş r, makale,
                                                                  kısa öyküler ve araştırma yazıları bulacaksınız.                 Ed tör
                                                                                                       Gökhan KARABÖRK
                               Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;                                                       AR - GE
                               S per et gövden , dursun bu hayâsızca akın.              Her derg aslında b r okuldur. Öğren rken öğret r de aslında.
                               Doğacaktır sana va’dett ğ günler Hakk’ın…               B z de el n zdek derg m zle bu bağlamda öğrenc ler m ze             Tash h
                               K m b l r, belk yarın… belk yarından da yakın.            ve öğretmenler m ze yazma heves n z  fırsata               F l z DÜRRİ
                                                                  dönüştürecek b r kapı aralamak da  sted k. Gaz antep İl      Hal l İbrah m AKTAŞ
                               Bastığın yerler "toprak!" d yerek geçme, tanı!            M llî Eğ t m Müdürlüğümüzün eğ t m ve kültür derg s ,
                               Düşün altındak b nlerce kefens z yatanı.               kurum kültürümüze katkıda bulunacak ve kurumsallaşma             Yayın Kurulu
                               Sen şehîd oğlusun, nc tme, yazıktır atanı;              yolunda attığımız adımların m henk taşlarından b r
                               Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.                                                    Sal h BİLDİRİCİ
                                                                  olacaktır. Bu uzun ve yorucu yolculuğun  lk adımında         Hal l İbrah m AKTAŞ
                                                                                                          F l z DÜRRİ
                                                                  s zlerden gelen yüzlerce öner  arasından adımızı bulurken           İdr s TURAN
                               K m bu cennet vatanın uğruna olmaz k fedâ?                                                     İbrah m ÇETİN
                               Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ!               arkadaşlarımın heyecanını b zzat müşahede etm şt k. İşte           Süleyman KALE
                               Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ,               ş md günler sonra ete kem ğe bürünen ve el n ze gelen            Kemal ÖZDEMİR
                                                                                                         Mehmet TAŞKIN
                               Etmes n tek vatanımdan ben dünyâda cüdâ.               eserle heyecanımız katlandı. İlk sayımızı yen ler  zleyecek         Yasem n TANIŞ
                                                                                                          Yıldız TAN
                                                                  ve başlayan bu bayrak yarışı, her yıl başkaca ellerde         Şeyma DOĞAN
                               Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emel :               yükselecek d ye düşünüyorum.                          Zehra KAYA
                                                                                                        İbrah m GANİDAĞLI
                               Değmes n ma’bed m n göğsüne nâ-mahrem el !
                               Bu ezanlar-k şehâdetler dîn n temel                 İy  k  böyles  kutlu yolculuğa çıkmışız ve  y  k  bu yol
                                                                                                          Yayın Yer
                               Ebedî yurdumun üstünde ben m nlemel                  menz l ne ulaştı.Derg m z n vücut bulmasında başta İl M ll        Gaz antep İl M llÎ Eğ t m
                                                                  Eğ t m Müdürümüz Sayın Yas n TEPE,İl M ll Eğ t m Müdür            Müdürlüğü
                               O zaman vecd le b n secde eder –varsa- taşım;             Yardımcımız Sayın Mehmet Al  TİRYAKİOĞLU olmak          Web: https://gaz antep.meb.gov.tr
                               Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,              üzere, yayın kurulundak kıymetl öğretmen arkadaşlarıma          Tel: 0(342) 2802700
                               Fışkırır rûh- mücerred g b yerden na’şım;
                               O zaman yükselerek Arş’a değer, belk başım.              ve yayına hazırlanmasında emeğ geçen herkese sonsuz          Pancarlı Mahalles 58007 Nolu
                                                                  m nnetle... Y ne, yen den başka sayılarda buluşmak        Sokak No8 Şeh tkam l / Gaz antep
                               Dalgalan sen de şafaklar g b ey şanlı h lâl;             üm d yle...
                               Olsun artık dökülen kanlarımın heps helâl.                                                     D zg ve Tasarım
                               Ebed yen sana yok, ırkıma yok zm hlâl:                                   Gökhan KARABÖRK            Ahmet ÇEVİK
                               Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürr yet;                                                    www.cev kahmet.com
                               Hakkıdır, Hakk’a tapan m llet m n st klâl!
                                                                                                        ISSN Numarası
                                                                                                          2822-2377
                                        Mehmet Ak f ERSOY
                                                                                                      Derg m zde yer alan yazıların çer ğ nden
                                                                                                      yazarları sorumludur. Derg m zde yayınlanmış
                                                                                                     yayınların “TEBEŞİR TOZLARI” derg s dışındak
                                                                                                        tüm hakları yazarlarına a tt r.
   1   2   3   4   5   6   7