Page 3 - Tebeşir Tozları
P. 3

İSTİKLAL MARŞI

 Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Editörden
 Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
 O ben m m llet m n yıldızıdır, parlayacak;
 O ben md r, o ben m m llet m nd r ancak.                       Eğ t m, Kültür ve

                “Mum olmak kolay değ ld r. Işık saçmak         Sanat Derg s
 Çatma, kurban olayım çehren ey nazlı h lâl!
 Kahraman ırkıma b r gül… ne bu ş ddet bu celâl?  ç n önce yanmak gerek.”       Yıl: 2022 Sayı: 1
 Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,            Mevlana
 Hakkıdır, Hakk’a tapan, m llet m n st klâl.                     Gaz antep İl M llî Eğ t m
                                             Müdürlüğü Adına
         az antep İl M ll  Eğ t m Müdürlüğümüz adına
 Ben ezelden ber d r hür yaşadım, hür yaşarım. çıkardığımız,kültür ve sanat derg m z n lk sayısında  İmt yaz Sah b
 Hang çılgın bana z nc r vuracakmış? Şaşarım! Gs zler n karşısına çıkmanın heyecanını yaşıyoruz.  Yas n TEPE
 Kükrem ş sel g b y m; bend m ç ğner, aşarım; Yayın kurulundak her b r arkadaşım ve ben, l m z n ses n  İl M llî Eğ t m Müdürü
 Yırtarım dağları, eng nlere sığmam, taşarım.
       ve nefes n  s zlere en  çten d lekler m zle sunmanın
       mutluluğu çer s ndey z.                            Koord natör
 Garb’ın âfâkını sarmışsa çel k zırhlı duvar;
                                          Mehmet Al TİRYAKİOĞLU
 Ben m man dolu göğsüm g b serhadd m var.                    İl M llî Eğ t m Müdür Yardımcısı
 Ulusun, korkma! Nasıl böyle b r îmânı boğar, Derg m zde,  l m z n bütün okullarından eğ t m
 "Meden yet!" ded ğ n tek d ş kalmış canavar? yönet c ler m zden ve öğretmenler m zden; ş r, makale,
       kısa öyküler ve araştırma yazıları bulacaksınız.                 Ed tör
                                           Gökhan KARABÖRK
 Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın;                          AR - GE
 S per et gövden , dursun bu hayâsızca akın. Her derg aslında b r okuldur. Öğren rken öğret r de aslında.
 Doğacaktır sana va’dett ğ günler Hakk’ın… B z de el n zdek derg m zle bu bağlamda öğrenc ler m ze  Tash h
 K m b l r, belk yarın… belk yarından da yakın. ve öğretmenler m ze yazma heves n z  fırsata  F l z DÜRRİ
       dönüştürecek b r kapı aralamak da  sted k. Gaz antep İl      Hal l İbrah m AKTAŞ
 Bastığın yerler "toprak!" d yerek geçme, tanı! M llî Eğ t m Müdürlüğümüzün eğ t m ve kültür derg s ,
 Düşün altındak b nlerce kefens z yatanı. kurum kültürümüze katkıda bulunacak ve kurumsallaşma  Yayın Kurulu
 Sen şehîd oğlusun, nc tme, yazıktır atanı; yolunda attığımız adımların m henk taşlarından b r
 Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.                       Sal h BİLDİRİCİ
       olacaktır. Bu uzun ve yorucu yolculuğun  lk adımında         Hal l İbrah m AKTAŞ
                                              F l z DÜRRİ
       s zlerden gelen yüzlerce öner  arasından adımızı bulurken           İdr s TURAN
 K m bu cennet vatanın uğruna olmaz k fedâ?                        İbrah m ÇETİN
 Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan şühedâ! arkadaşlarımın heyecanını b zzat müşahede etm şt k. İşte  Süleyman KALE
 Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, ş md günler sonra ete kem ğe bürünen ve el n ze gelen  Kemal ÖZDEMİR
                                             Mehmet TAŞKIN
 Etmes n tek vatanımdan ben dünyâda cüdâ. eserle heyecanımız katlandı. İlk sayımızı yen ler  zleyecek  Yasem n TANIŞ
                                              Yıldız TAN
       ve başlayan bu bayrak yarışı, her yıl başkaca ellerde        Şeyma DOĞAN
 Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emel : yükselecek d ye düşünüyorum.          Zehra KAYA
                                             İbrah m GANİDAĞLI
 Değmes n ma’bed m n göğsüne nâ-mahrem el !
 Bu ezanlar-k şehâdetler dîn n temel  İy  k  böyles  kutlu yolculuğa çıkmışız ve  y  k  bu yol
                                              Yayın Yer
 Ebedî yurdumun üstünde ben m nlemel  menz l ne ulaştı.Derg m z n vücut bulmasında başta İl M ll  Gaz antep İl M llÎ Eğ t m
       Eğ t m Müdürümüz Sayın Yas n TEPE,İl M ll Eğ t m Müdür            Müdürlüğü
 O zaman vecd le b n secde eder –varsa- taşım; Yardımcımız Sayın Mehmet Al  TİRYAKİOĞLU olmak  Web: https://gaz antep.meb.gov.tr
 Her cerîhamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, üzere, yayın kurulundak kıymetl öğretmen arkadaşlarıma  Tel: 0(342) 2802700
 Fışkırır rûh- mücerred g b yerden na’şım;
 O zaman yükselerek Arş’a değer, belk başım. ve yayına hazırlanmasında emeğ geçen herkese sonsuz  Pancarlı Mahalles 58007 Nolu
       m nnetle... Y ne, yen den başka sayılarda buluşmak        Sokak No8 Şeh tkam l / Gaz antep
 Dalgalan sen de şafaklar g b ey şanlı h lâl; üm d yle...
 Olsun artık dökülen kanlarımın heps helâl.                       D zg ve Tasarım
 Ebed yen sana yok, ırkıma yok zm hlâl:      Gökhan KARABÖRK            Ahmet ÇEVİK
 Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürr yet;                       www.cev kahmet.com
 Hakkıdır, Hakk’a tapan m llet m n st klâl!
                                             ISSN Numarası
                                              2822-2377
 Mehmet Ak f ERSOY
                                           Derg m zde yer alan yazıların çer ğ nden
                                          yazarları sorumludur. Derg m zde yayınlanmış
                                          yayınların “TEBEŞİR TOZLARI” derg s dışındak
                                            tüm hakları yazarlarına a tt r.
   1   2   3   4   5   6   7   8