Page 4 - Tebeşir Tozları
P. 4

TEBEŞİR TOZLARI                                                                                                  TEBEŞİR TOZLARI


      Valimizden                                                       Takdim

       Saygıdeğer öğretmenlerimiz…           de öneml katkılar sunacağını düşünüyorum. Ayrıca               lg l olmanın her zaman kazandırdığı ve öğrenmen n h ç b tmed ğ b r dünyada,
                               Derg n n M ll  Eğ t m Müdürlüğü ek b  le b rl kte           şüphes z en kıymetl  ş üstlenen k ş ler öğretmenlerd r. Bu mesleğ n crasında,
                               öğretmenler m z n yazılarından oluşuyor olması da
          ültür, sosyal ve toplumsal hayatımızın çok  b zler ayrıca mutlu etmekted r.               Bb zler  ç n en değerl  olan; yalnızca okul sıralarından geçen tek yönlü ve
          öneml  b r yönüdür. Ortak b r kültüre sah p  Değerl eğ t m neferler …                  akadem k b r öğrenme değ ld r. B lak s “coğrafyanın kader olduğu” -ne şans k kader n
       Kolmadan güçlü b r  l şk  kurab lmem z ve  M lletler, yaşadıkları tar h n get rd ğ öneml b r k mler
       toplumsallaşab lmem z mümkün değ ld r. Madd  ve  özümseyerek ve gelecek kuşaklara sevg yle          b ze altın teps de sunduğu- kültürü ve meden yet  le herkes kend ne hayran bırakan
       manev  ögeler yle b rl kte, b z  b r toplum olarak b r  aktararak m llet olma şuuruna sah p olurlar. Yüzlerce  şehr m z n zler n , s z kıymetl öğretmenler m z n değerler yle harmanlamaktır.
       arada tutan şeyler n b r bütününü fade eden kültür  yıllık kad m kültürümüzü paylaşmanız s zler n        Küresel dünyada uygarlığın, b reysel dünyamızda kend n gerçekleşt rmen n ve bunu
       kavramı, b ze değerl b r toplum k ml ğ sağlar ve b z  geleceğe daha tecrübel , daha b lg l ve ayakları yere
       b rleşt ren sosyal ağları oluşturur.       daha sağlam basan b r duruşa sah p öğrenc ler          nsanlarla paylaşmanın yapı taşlarından b r olan sanat; bu değerl çalışmada, farklı
       Kültürel yapıyı, toplumların tar hler ne da r kültürel  yet şt rmen z sağlayacaktır. S zler n bu duruşu, b zler  dallarıyla ve örnekler yle karşılayacak s zler . Hep m z n b ld ğ  üzere; b r  nsan
       b r k mler n , doğru b r şek lde yen  kuşaklara  toplum olarak daha da güçlend recek en öneml       yet şt rmek, başlı başına b r sanattır, yaşama b r eser bırakmaktır. O halde umuyorum
       aktarab lecekler  ve  ç nde bulundukları toplumda  özell kt r.
       k ml k b l nc n n oluşmasına katkı sunab lecekler en  İst klal Marşımızın Şa r  ve Kurtuluş Mücadeles n n   k ; bu çalışmada, kend n zden b r parça bulacağınız kültürümüzü okuyacak, ç n zdek
       öneml enstrüman se kuşkusuz basılı kaynaklardır.  yılmaz savunucusu Mehmet Ak f Ersoy'dan,           sanatçının dünyaya araladığı pencereler n  sonuna kadar açacaksınız. Bu
       Bu bağlamda M ll Eğ t m Müdürlüğümüz tarafından  Anadolu'da Türkçe Ş r n Öncüsü Yunus Emre'ye,        pencerelere ışık olan, kalem n  ve b lg s n  b zlerden es rgemeyen çok kıymetl
       çıkartılacak olan ve öğretmenler m z n katılımıyla  tasavvuf felsefes n n en öneml  s mler nden olan    öğretmenler m ze ve emek veren çalışma arkadaşlarıma teşekkürler m sunar, s zlere
       tar hsel ve kültürel b r k m m z ve eğ t mle lg l öneml  Mevlana'ya kadar bu toprakların kad m kültürüne
       konuları bütün öğretmenler m ze aktarmayı   katkı sunan bütün öneml  şahs yetler  bu derg de        key fl okumalar d ler m.
       amaçlayan “Tebeş r Tozları” s ml derg y önems yor  bulmak mümkün olacaktır.
       ve destekl yoruz.                Bu bakımdan derg n n çıkmasında emeğ olan M ll
       B l nd ğ  g b  Val l ğ m z n koord nasyonunda tüm  Eğ t m Müdürlüğü darec ler ve Ar-Ge ek b  le b rl kte
       okullarımızda ve şehr m zde “Ben Okuyorum  yazıları le destek veren öğretmenler m ze teşekkür
       Gaz antep Okuyor” projes  le b r okuma seferberl ğ  ed yor ve derg n n okullarınızın kütüphanes nde
       başlattık. Çıkartılan bu derg n n okuma seferberl ğ ne
                               öneml b r yerde bulunacağına gönülden nanıyorum.
                                                                                                         Yas n TEPE
                                                  Davut GÜL
                                                 Gaz antep Val s                                              İl M ll Eğ t m Müdürü
   1   2   3   4   5   6   7   8   9