Page 6 - Tebeşir Tozları
P. 6

TEBEŞİR TOZLARI                                                                                                  TEBEŞİR TOZLARI


      Velhasıl                                                                                   P   İ L   M İ L L
                                                                                   E
                                                                                  T
                                                                                  N
                                                                                  A        Î EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                  İ
                                                                                  Z
                                                                                  A
                                                                                   G                                                                            Eğitim, Kültür Sanat Dergisi .

                                                                     TEBESIR
                                                                                               .

          az antep  İl M llî Eğ t m Müdürlüğü olarak'' Tebeş r Tozları'' Kültür ve Sanat  derg m z n lk
          sayısını  s z değerl okurlarımızla  buluşturmanın sev nc n yaşıyoruz. Öğretmenler m zden
      Ggelen h kaye, deneme, anı,ş r ve nceleme yazılarına yer verd k. “Hayata dokunan” yazılardan
      b r demet  sunmak sted k s zlere. B r yandan eğ t m sürec  ç nde b rçok kültürel, sanatsal, sosyal
      etk nl k gerçekleşt r rken öte yandan yazının ve faden n d ğer b ç mler n b r arada sunmaya çalıştık.
      Derg c l k b r okuldur; bu okul n ce yazar, şa r, sanatçı, kültür ve b l m nsanı yet şt rm şt r.
      Âşık Veysel b r ş r nde; “Dünyanın en zeng n aklını gördüm / Sermayes n sordum; ded k okul...”
      demekted r. Bu okulun temeller asırlar önces nden atılmış olmasına rağmen, hâlâ d md k ayakta.
      Derg c l k elbette uzun soluklu b r ş ve meşakkatl b r uğraştır. Kad m b r geleneğ n devamı olarak
      kültür-sanat dünyamızı renkler yle, desenler yle, yazılarıyla süslemekted r. Bu bağlamda; Tebeş r
      Tozları derg m z n lk sayısı b zler heyecanlandırıyor.
      Tebeş r Tozları; kapsayıcı b r derg  olarak; bütün eğ t m cam amızın  ses  ve  fade gücü olmayı
      amaçlamaktadır.
      Bu çalışmanın b r örnekl k teşk l etmes öğretmenler m z ve öğrenc ler m z arasında b r farkındalık
      oluşturması önem taşımaktadır.
      Geleceğe umutla bakab lmek ç n yalnızca b l msel çalışmalar yeterl olmayacaktır; nsan vasıfların da
      gel şt r lmes ,b l m-et k; toplum-estet k denges n n de yen den kurulmaya  ht yacı vardır. Sanatın,
      edeb yatın ve kültürün gücünü b rleşt rerek eğ t m yen den bu çeş tl l kle yoğurmak zeng nleşt r c b r
      tutum olacaktır.
      Eğ t m, kültür, sanat derg m z “Tebeş r Tozları ” l m zde yazmayı teşv k ed yor; okur-yazar b r toplumun
      hasret n b r nebze de olsa g dermey hedefl yor. Eğ t m-kültür dünyamıza güzel zler bırakmaya aday
      bu yazılar, ş rler, düşünceler ç n çtenl kle teşekkür eder m. Emeğ geçenler n eller ne, yürekler ne
      sağlık.

                                      Mehmet Al TİRYAKİOĞLU
                                     İl M ll Eğ t m Müdür Yardımcısı
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11