Page 7 - Tebeşir Tozları
P. 7

TEBEŞİR TOZLARI                                       TEBEŞİR TOZLARI


 Velhasıl                        P   İ L   M İ L L
                       E
                       T
                      N
                      A        Î EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
                      İ
                      Z
                       A
                       G                Eğitim, Kültür Sanat Dergisi .

          TEBESIR
                                    .

 az antep  İl M llî Eğ t m Müdürlüğü olarak'' Tebeş r Tozları'' Kültür ve Sanat  derg m z n lk
 sayısını  s z değerl okurlarımızla  buluşturmanın sev nc n yaşıyoruz. Öğretmenler m zden
 Ggelen h kaye, deneme, anı,ş r ve nceleme yazılarına yer verd k. “Hayata dokunan” yazılardan
 b r demet  sunmak sted k s zlere. B r yandan eğ t m sürec  ç nde b rçok kültürel, sanatsal, sosyal
 etk nl k gerçekleşt r rken öte yandan yazının ve faden n d ğer b ç mler n b r arada sunmaya çalıştık.
 Derg c l k b r okuldur; bu okul n ce yazar, şa r, sanatçı, kültür ve b l m nsanı yet şt rm şt r.
 Âşık Veysel b r ş r nde; “Dünyanın en zeng n aklını gördüm / Sermayes n sordum; ded k okul...”
 demekted r. Bu okulun temeller asırlar önces nden atılmış olmasına rağmen, hâlâ d md k ayakta.
 Derg c l k elbette uzun soluklu b r ş ve meşakkatl b r uğraştır. Kad m b r geleneğ n devamı olarak
 kültür-sanat dünyamızı renkler yle, desenler yle, yazılarıyla süslemekted r. Bu bağlamda; Tebeş r
 Tozları derg m z n lk sayısı b zler heyecanlandırıyor.
 Tebeş r Tozları; kapsayıcı b r derg  olarak; bütün eğ t m cam amızın  ses  ve  fade gücü olmayı
 amaçlamaktadır.
 Bu çalışmanın b r örnekl k teşk l etmes öğretmenler m z ve öğrenc ler m z arasında b r farkındalık
 oluşturması önem taşımaktadır.
 Geleceğe umutla bakab lmek ç n yalnızca b l msel çalışmalar yeterl olmayacaktır; nsan vasıfların da
 gel şt r lmes ,b l m-et k; toplum-estet k denges n n de yen den kurulmaya  ht yacı vardır. Sanatın,
 edeb yatın ve kültürün gücünü b rleşt rerek eğ t m yen den bu çeş tl l kle yoğurmak zeng nleşt r c b r
 tutum olacaktır.
 Eğ t m, kültür, sanat derg m z “Tebeş r Tozları ” l m zde yazmayı teşv k ed yor; okur-yazar b r toplumun
 hasret n b r nebze de olsa g dermey hedefl yor. Eğ t m-kültür dünyamıza güzel zler bırakmaya aday
 bu yazılar, ş rler, düşünceler ç n çtenl kle teşekkür eder m. Emeğ geçenler n eller ne, yürekler ne
 sağlık.

 Mehmet Al TİRYAKİOĞLU
 İl M ll Eğ t m Müdür Yardımcısı
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12